• buhalterine apskaita

  buhalterine apskaita

 • fotografijos-kursai

  fotografijos-kursai

 • kalbu-kursai

  kalbu-kursai

 • kompiuteriu-kursai

  kompiuteriu-kursai

 • makiazo-kursai

  makiazo-kursai

 • rastvedyba

  rastvedyba

 • samatu-sudarymo-kursai

  samatu-sudarymo-kursai

Apie mus

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLA

PRAKTINIO MOKYMO, KOMPETENCIJOS ĮGIJIMO, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO, UGDYMO IR KĖLIMO KURSAI BEI MOKYMAI
KOMPETENCIJOS UGDYMAS IR KĖLIMAS ŠIANDIEN - TAI PUIKŪS REZULTATAI IR PASIEKIMAI RYTOJ !!!

(log.VEV-Verslas Ekonomika Visuomenei - tai kaip paukščio skrydis virš žemės - tai siekis žinių, pažinti pasaulį)

   Šiuolaikinėje visuomenėje žinios tampa vis didesne vertybe ir asmens saviraiškos sąlyga. Tai ypač ryšku pastaraisiais dešimtmečiais, vykstant esminiams vadybos pokyčiams, kai akcentuojama kokybės vadyba, organizacinė elgsena ir kultūra, darbo efektyvumas, technologinė sparta ir konkurencija. Spartūs globaliniai, technologiniai ir darbo pobūdžio pasikeitimai kelia natūralų poreikį žmonėms nuolat mokytis. Įvairių šalių švietimo ir verslo organizatoriai kelia sau uždavinius sudaryti efektyvų mokymosi galimybių tinklą visoje šiuolaikinį žmogų supančioje aplinkoje, visais jo gyvenimo tarpsniais. Šią visuomenę daugelis vadina žinių visuomenę, nes šiuolaikinės technologijos keičia darbo pobūdį ir santykius, visuomenės raidoje kinta žmonių tarpusavio santykiai, asmens vaidmuo visuomenėje, interesai bei nuostatos. Taigi asmens mokymasis nėra baigtinis reiškinys – jis tęsiasi visą gyvenimą. Šį itin svarbų šiuolaikinės visuomenės bruožą atspindi mokymasis visą gyvenimą. Nuolatinis mokymasis tampa ne vien saviugdos poreikių patenkinimu, bet ir ekonominių aplinkybių diktuojama būtybe. Vis spartėjančio globalaus verslo sąlygomis savo ar savo personalo žinias, gebėjimus ir kvalifikaciją nori sėkmingai išlikti rinkoje siekiančios įmonės bei organizacijos, išlaikyti savo darbo vietą norintys individai. [1]     
   Naudodamiesi įvairių mokslo šaltinių ir šiuolaikinio laikmečio analize verslumo tematika, pastebima, kad Europos šalyse vis daugiau dėmesio skiriama versluo umgdymui. Verslumas – tai ugdymas kritiškai mąstančio, imlaus naujovėms asmens, gebančio savarankiškai veikti žinių visuomenėje įvairiose srityse ir kurti socialinę vertę. [2]
     Intelektiniai ištekliai tampa svarbiausiuoju verslo subjekto stabilių konkurencinių pranašumų formavimo, jų potencialios rinkos vertės didinimo ir dinamiškai besiplėtojančių vartotojų poreikių tenkinimo šaltiniu. Vadinasi, žinios tampa bet kurios rūšies verslo subjekto ar organizacijos intelektiniu ištekliumi, arba aktyvu, reikalaujančiu jų funkcionavimo dėsningumų išryškinimo, sąveikos su kitais ekonomikos veiksniais sistemingo įvertinimo, taupaus požiūrio, paskleidimo ir efektyvaus panaudojimo. Žinių ir žinojimo nepakankamas organizacijos efektyviam valdymui lygis nusako žmogiškųjų išteklių formavimo pagrindinę prielaidą, juk siekiant efektyvaus valdymo, veiklos produktyvumo, būtinas kompetentingas valdymas, kurį gali užtikrinti tik kvalifikuoti, profesionalūs, turintys dorovines vertybines orientacijas, pripažinti lyderiais vadovai, atstovai ar kiti veikloje svarbūs asmenys. Šio požiūrio būtinumas orientuotas į pasaulinę problematiką ir lokalią realizaciją kaitos procese ugdant  kompetencijas šioje veiklos srityje. [3]
     Organizacijose žmogiškasis intelektas laikomas pagrindiniu įmonės kapitalu. Nuo darbuotojų kvalifikacijos bei turimos kompetencijos, priklauso teikiamų paslaugų kokybė ir sėkminga organizacijos veikla. Viena pagrindinių organizacijų problemų yra ta, kad darbuotojų mokymo sistemos nėra orientuojamos į ateities perspektyvas, čia vyraujančios tradicinės kvalifikacijos kėlimo sistemos neefektyvios. Todėl darbuotojų kompetencijos ugdymas turi būti viena iš prioritetinių krypčių.
       Nuo darbuotojų kvalifikacijos bei turimos kompetencijos, priklauso teikiamų paslaugų kokybė ir sėkminga organizacijos veikla. Visa tai kelia naujus reikalavimus tiek pačiam darbuotojui, tiek jo darbui. Bet kuriai naujai problemai spręsti, gebėjimui turimas žinias taikyti konkrečioje kritinėje situacijoje, kokybiško darbo atlikimui, reikalinga atitinkama darbuotojo kompetencija.
            Dabartinis laikotarpis siejamas su žinių visuomenės formavimu, žmogiškųjų išteklių ugdymu, formuluojant šias savybes: gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių keičiant darbo būdus; žiniomis pagrįstas ūkio funkcionavimas; tęstinio mokymosi idėjos realizavimas; atsakomybės už žinių, gebėjimų ir įgūdžių ugdymo/ugdymosi formavimas; užimtumo strategijos veiksnių panaudojimas darbingumo, kompetentingumo, pritaikomumo ir pilnavertiškumo vystymui. Žinios yra ypač reikšmingos švietimo, mokslinio tyrimo bei projektavimo veikloje, jos nemažiau svarbios kaimo vietovių infrastruktūros, kultūros ir sveikatos apsaugos, konsultavimo, policijos, juridinių paslaugų ir kitų veiklos sričių organizacijoms. Žinios tiesiogiai susijusios su kaitos procesais organizacijose, tačiau inicijuoti visuomenės kaip sistemos visumos pokyčius pakankamai sudėtinga.
      Reikalavimai darbuotojų kompetencijai nuolat didėja ir sparčiai kinta. Kiekvienai naujai problemai spręsti reikalinga atitinkama darbuotojų kompetencija. Šiuolaikinėmis sparčių dinamiškų pokyčių sąlygomis organizacijoms, siekiančioms išlaikyti konkurencingumą, vis dažniau iškyla žmogiškųjų išteklių lankstumo poreikis, t. y. gebėjimas pasinaudoti ne tik vidiniais, bet ir išoriniais kompetencijos šaltiniais. Dažniausiai organizacijos tikisi užtikrinti galimybę veiksmingai ir greitai reaguoti į rinkos pokyčius. Tai, savo ruožtu, kelia specifinius reikalavimus ir vadovų ir specialistų, bei kitų grandžių asmenų, kompetencijai bei nuolatiniam jos ugdymui ir kvalifikacijos tobulinimui. [4]

           Informacinės visuomenės mokymasis -  šiuo metu tai reikšmingiausias reiškinys. Visiems, informacinės technologijos yra svarbios, visuose gyvenimo srityse. Tai apima, ne tik darbą bet ir buitį. Norint prisitaikyti prie taip greitai kintančių rinkos sąlygų, reikia kiekvienam pagalvoti ir priimti atitinkamus sprendimus. Nes pasaulio technologiniai procesai bei pažangioji visuomenė, konkurencija, atlieka savo vaidmenį, prie kurio mes ne visi galime, spėti pritapti. Tuomet ir iškyla aibė klausimų, bei nerastų atsakymų... Žmogus nėra robotas ir tik jis, kuria robotus. Todėl nereikia abejoti, reikia tik siekti bei kurti, norėti tobulėti ir gauti rezultatus... Mes kartu norėdami prisidėti ir padėti siekti šiuose globaliniuose procesuose, prie idėjinių ir šiuo metu praktinių technologinių tikslų, padėsime jums įgyvendinti jūsų brandintas mintis, siekius bei norus. Tai idėjos ir procesai kartu dalyvaujant su jumis. ...

Mokymo Paslaugų Centras
, (logotipas: VEV-Verslas Ekonomika Visuomenei - tai kaip paukščio skrydis virš žemės - tai siekis žinių, pažinti pasaulį) - tai kompetencijos/ų įgyjimas, kvalifikacijos/ų tobulinimas, ugdymas ir kėlimas, su kvalifikuotų, aukščiausio lygio, įmonių, specialistų komanda, ne tik vietiniu, bet ir pripažįstamu tarptautiniu lygiu. Turinčia patirties ir praktinių įgūdžių kompanija, rengiant ir įgyvendinant įvairius apmokymo projektus. Mūsų tikslas: suteikti aukščiausios kokybės paslaugas bei produktus, teikiančius praktinę naudą visiems. Mes specializuojamės visų visuomenės sluoksnių mokymais - ne tik eilinių darbuotojų ar tarnautojų, bet ir vadovų,  kvalifikuotų specialistų, apmokymais. Mokiname personalą atvykę pas jus. Kursai  įvyksta jums pageidaujant įvairiuose vietovėse, įmonėse ar organizacijose... kviečiame jus dalyvauti ir pasinaudoti neišsemiamais mokslo resursais...


[[1] Prof. habil. dr. Marija Barkauskaitė . Pedagogika. 2011. VPU. Vilnius.
[2] Dr. Gintautė Žibėnienė. Verslumą ugdančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimas: aktualūs aspektai ir tendencijos europoje. Mykolo Romerio universitetas. 2012.
[3] [4]. Rūta Adamonienė. Laima Ruibytė. Vadovų kompetencijų ugdymo sistemos formavimo kryptys. KTU. MRU. 2010.


Picture
Back to top